Polityka prywatności & cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu realizacji zadań związanych ze sprzedażą w sklepie internetowym, wysyłką zamówień oraz obsługą reklamacji informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTAIR EAST Sp. z o.o. we Wrocławiu, 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 54;
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo.hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
 3. Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust.1 lit. a RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art.6 ust.1 lit. b RODO; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art.6 ust.1 lit. f RODO;
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; konieczne do wykonania umowy; potrzebne w celu realizacji obowiązków ciążących na administratorze;
 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter, Tik-Tok

 1. Administrator i Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter i Tik-Tok są wspólnymi administratorami Państwa danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych;
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników social media Administratora;
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter, Tik-Tok za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych;
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
  • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania;
 5. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez: