FRRU PolishEnglishUkrainianRomanianBulgarianLithuanian

Łazienka Respect (43780)

Odwapniacz do łazienki na bazie naturalnych substancji aktywnych.

  • dokładnie myje i odwapnia: kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, brodziki, baterie, płytki ścienne.
  • Przyjemny zapach mięty.
  • 0% parabenów.
  • 0% formaldehydów.
  • 0% fosfatów.
  • formuła zatwierdzona przez lekarzy alergologów z ARCAA.
  • substancje powierzchniowo czynne w 100% biodegradowalne pochodzenia naturalnego

 

Skutecznie czyści i usuwa osad mineralny z wody w łazience: kabiny prysznicowe, brodziki, wanny, umywalki, płytki ścienne, baterie.
Substancje czynne z trzciny cukrowej i buraka cukrowego (kwas mlekowy) oraz ze zboża, kukurydzy i orzecha kokosowego (mycie i nabłyszczanie).
Skład zatwierdzony przez lekarzy alergologów, bez: parabenów, formaldehydów, fosfatów, izotiazoliny, barwników, EDTA i NTA.
Całkowita biodegradacja w ciągu 28 dni.
Produkt nie był testowany na zwierzętach.

*Produkt należy przechowywać, wyłącznie w pozycji pionowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Rozpylać na powierzchnie.
2. Pozostawić na ok. 1 minutę i umyć gąbką lub mikrofibrą Starwax.
3. Spłukać czystą wodą.

ZALECENIA:

Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na kwasy (marmur, kamień wapienny, itp.) oraz w przypadku przeciwwskazań producenta powierzchni. Nie może być stosowany na niektórych typach szkła matowionego oraz na powierzchniach pokrytych drukiem sitowym: zawsze należy zrobić wstępną próbę odporności w niewidocznym miejscu.

SKŁAD:

Mniej niż 5%: substancje powierzchniowo czynne niejonowe, substancja zapachowa.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać pary. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydłem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjęć i wyprać przed ponownym użyciem.